00:00
  • white queen
  • white rook
  • white knight
  • white bishop
  • black queen
  • black rook
  • black knight
  • black bishop

Draw

½ - ½

00:00